#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

          

Miestna akčná skupina 


Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské 

vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivské) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

309042001 - 4.2. Podpora na investície na spracovanie/uvádzanie na trh/ alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _108/4.2/1

 

Dĺžka trvania výzvy je

 

od  25.05.2020  do  30.9.2020

 

Link na výzvu v ITMS2014+ :     https://private.itms2014.sk/vyzvy/vyzvy-form?28

 

PRÍLOHY:

Projekt realizácie - príloha 2B

Vzor žiadosti o NFP- príloha 4B

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP - príloha 5C

Podmienky poskytnutia príspevku - príloha 6B

Oprávnené výdavky - príloha 7C

Stavebný rozpočet - príloha 8A

Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby - príloha 9C

Čestné vyhlásenie k VO - príloha 13A

kez - jednoduché účtovníctvo - príloha 13B

kez mikroúčtovné jednotky - príloha 13B

kez - podvojné účtovníctvo - príloha 13B

Schéma minimálnej pomoci - príloha 14B

Dokumentácia VO žiadateľ - príloha 15A

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu - VO - príloha 16A

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu  pomoc - príloha 11B

Vyhlásenie o veľkosti podniku - príloha 16B

Informácia pre žiadateľov - príloha 17B

Príručka pre msp - príloha 18B

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci - príloha 19B

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - príloha 21B

Formulár žiadosti o výpise z registra trestov - príloha 22B

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif - príloha 24B

Usmernenie PPA - príloha 27A

Príručka pre prijímateľa NFP LEADER - verzia 1.2 

Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov

Výzva MAS - CLLD MAS_108/4.2/1

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

Miestna akčná skupina – Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 vyhlasuje

Výzvu v rámci opatrenia 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:   03. 03. 2020

Dátum uzavretia:     10. 07.  2020

 

PRÍLOHY:

Projekt realizácie - príloha 2B

Vzor žiadosti o NFP - príloha 4C

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP - príloha 5C

Podmienky poskytnutia príspevku - príloha 6B

Oprávnené výdavky - príloha 7C

Stavebný rozpočet - príloha 8A

Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby - príloha 9C

Zoznam rýchlo - rastúcich drevín - príloha 10B

Čestné vyhlásenie k VO - príloha 13A

kez - jednoduché účtovníctvo - príloha 13B

kez mikroúčtovné jednotky - príloha 13B

kez - podvojné účtovníctvo - príloha 13B

Dokumentácia VO žiadateľ - príloha 15A

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu - VO - príloha 16A

Vyhlásenie o veľkosti podniku - príloha 16B

Informácia pre žiadateľov - príloha 17B

Príručka pre msp - príloha 18B

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci - príloha 19B

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - príloha 21B

Formulár žiadosti o výpise z registra trestov - príloha 22B

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif - príloha 24B

Usmernenie PPA - príloha 27A

Príručka pre prijímateľa NFP LEADER - verzia 1.2 

Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov

Výzva MAS - CLLD  MAS_108/4.1/1