#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Miestna akčná skupina 

Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské 

vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivské) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _108/7.4/2

Dĺžka trvania výzvy je

od 16.6.2020 do 15.9.2020

 

  Link na výzvu v ITMS2014+:  https://private.itms2014.sk/vyzvy/vyzvy-form?12

 

PRÍLOHY:

Projekt realizácie - príloha 2B

Vzor žiadosti o NFP- príloha 4B

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP - príloha 5B

Podmienky poskytnutia príspevku - príloha 6B

Stavebný rozpočet - príloha 8A

Čestné vyhlásenie k VO - príloha 13A

Dokumentácia VO žiadateľ - príloha 15A

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu - VO - príloha 16A

Informácia pre žiadateľov - príloha 17B

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci - príloha 19B

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - príloha 21B

Formulár žiadosti o výpise z registra trestov - príloha 22B

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif - príloha 24B

Usmernenie PPA - príloha 27A

Usmernenie covid - 19

Príručka pre prijímateľa NFP LEADER - verzia 1.2 

Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov

Výzva MAS - CLLD MAS_108/7.4/2