#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

18.6.2021 - Oznam k výzve MAS _108/8.5/2

Dňa 18.6.2021 bola dole uvedená výzva  aktualizovaná. 

Obsahom aktualizácie sú nové formuláre - prílohy 13b výzvy.

V prílohách 13b bol doplnený rok 2020. Platnosť aktualizácie je od 18.6.2021.

Oznámenie o zmene č.1 

 

 

Miestna akčná skupina 


Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské 

vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivské) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

309085001- 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS _108/8.5/2

 

Dĺžka trvania výzvy je

 

od  10.5.2021 do  30.6.2021

 

Link na výzvu v ITMS2014+ :  https://private.itms2014.sk/vyzvy/vyzvy-form?63

PRÍLOHY:

Projekt realizácie - príloha 2B

Vzor žiadosti o NFP  4B

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP - príloha 5B

Podmienky poskytnutia príspevku - príloha 6B

Stavebný rozpočet - príloha 8A 

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 11B

Čestné vyhlásenie k VO - príloha 13A

Príloha jednoduché účtovníctvo 13B

Príloha mikroúčtovné jednotky 13B 

Príloha podvojné účtovníctvo 13B 

Schéma minimálnej pomoci - príloha 14B

Dokumentácia VO žiadateľ - príloha 15A

Metodický pokyn k sociálnemu aspektu - VO - príloha 16A

Informácia pre žiadateľov - príloha 17B

Príručka pre msp - príloha 18B

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci - príloha 19B verzia 1.3

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - príloha 21B

Formulár žiadosti o výpise z registra trestov - príloha 22B

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ešif - príloha 24B

Usmernenie PPA - príloha 27A

Príručka pre prijímateľa NFP - LEADER verzia 1.3

Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov

Usmernenie covid - 19

Výzva MAS - CLLD MAS_108/8.5/2