#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Podporený projekt

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské, o.z.

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

 

Názov projektu:     Prevádzkové náklady MAS a ich financovanie

 

Kód výzvy:             IROP-PO5-SC511-2017-23

Kód projektu:         302051Q848

Zmluva č.:              IROP-Z-302051Q848-511-23 (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu:    06/2018 – 10/2019

Celková výška oprávnených výdavkov: 143 868,84 EUR

Výška NFP:                          136 675,40 EUR

Spolufinancovanie:             7 193,44 EUR

Operačný program:             Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os:                        5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Cieľ projektu:        5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Hlavná aktivita:     Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením

                                a uskutočňovaním stratégií CLLD

 

Popis projektu:

 

Strategický cieľ predstavuje dlhodobú zmenu v regióne, ktorá nastane pri zrealizovaní a dodržaní plánovaných opatrení, aktivít a finančného rámca. Strategický cieľ reflektuje potreby a situáciu v regióne, vychádza z auditu zdrojov a SWOT analýzy územia. Dané priority a ciele sú pre nás dosiahnuteľné s danými finančnými prostriedkami a kapacitami. Strategickým cieľom do roku 2023 pre územia VSP OZ VSP Hontiansko - Dobronivské je oživenie ekonomiky, rast životnej úrovne obyvateľov využívaním miestneho potenciálu, aktivizácia obyvateľov prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, verejnej infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva územia, zlepšením stavu sociálnych služieb a životného prostredia a vytvorením pracovných miest pre zastavenie vyľudňovania územia. Tento cieľ chceme dosiahnuť úspešnou implementáciou našej stratégie CLLD. Predpokladom úspešnej implementácie je zriadenie kancelárie MAS, prostredníctvom ktorej budú zabezpečené všetky činnosti potrebné pre úspešnú implementáciu a tým aj naplnenie hlavného cieľa stanoveného v stratégii.