#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Financovanie animačných nákladov Verejno – súkromného partnerstva Hontiansko - Dobronivské

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie

 

Názov projektu:   Financovanie animačných nákladov MAS – Verejno – súkromné partnerstvo      

                             Hontiansko – Dobronivské

 

Kód výzvy:             27/PRV/2018

Kód projektu:        309190R624

Zmluva č.:             https://www.crz.gov.sk/3993733/   zmluva č. NFP309190R624  (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu:   06/2018 – 12/2025

Celková výška oprávnených výdavkov:   30 053,05€

Výška NFP:                                             30 053,05€

Spolufinancovanie:                                         0,00 EUR

Cieľ projektu:        19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:    Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie 

Popis projektu:

Projekt je nevyhnutnou súčasťou úspešnej realizácie stratégie CLLD Verejno –súkromného partnerstva Hontinsko- Dobronivské.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť úspešnú a hladkú realizáciu stratégie CLLD  aj prostredníctvom potrebnej propagácie a publicity činnosti miestnej akčnej skupiny, podporou a posilňovaním miestneho partnerstva a realizáciou spolupráce vo vnútri MAS, to všetko za účelom zvýšenia kvality života vo vidieckej oblasti a aktiváciou miestneho potenciálu.

Cieľom animačných aktivít je maximum motivovaných potenciálnych žiadateľov a následne spracovaných a zrealizovaných kvalitných projektov a naplnenie strategických cieľov stratégie CLLD a jej harmonogramu.

Medzi základné komunikačné aktivity MAS zaraďujeme zabezpečenie dostatočnej propagácie stratégie CLLD, informovanie žiadateľov o spôsobe výberu projektov, nastavenie procesov a uľahčenie výmeny informácií medzi zúčastnenými stranami, koordináciu aktivít miestnych aktérov smerujúcich k naplnení CLLD a vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov a informovanie širokej verejnosti o aktivitách územia.

V rámci jednotlivých aktivít sa uskutočnia informačné a propagačné kampane, zahŕňajúce tlač a distribúciu, konferencie a semináre, školenia pre žiadateľov a pre riadiace a implementačné štruktúry, brožúry, účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach, spoločná prezentácia a propagácia územia na výstavách a podujatiach a pod.

 

Program rozvoja vidieka

                                                                          

Názov projektu: Náklady na animácie


Výška NFP: 30 053,05€


Hlavný cieľ:
Zabezpečenie financovania animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD pod názvom„Náklady na animácie“.


Hlavná aktivita projektu „Náklady na animácie“ je zameraná na podporu aktivít v súvislosti s oživovaním
stratégie miestneho rozvoja, t. j. propagácie stratégie a informovanosť o dotknutom území.


Opis projektu:
Realizáciou projektu sa podporia propagačné, informačné a vzdelávacie aktivity, ktoré prispejú k úspešnej
implementácii stratégie CLLD a k efektívnemu využitiu intervencií nasmerovaných do územia Verejno-súkromného
partnerstva Hontiansko-Dobronivské , čo výrazne pomôže zabezpečiť územný rozvoj cieľovej oblasti.          

Plagát animácie - povinné zverejňovanie