#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

PROJEKTY REALIZOVANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM :

Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské

 

IROP-P05-SC511-2019-51: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

 

 

Názov projektu:  Prevádzkové náklady  MAS  a ich financovanie 2

Podaný dňa:   8.11.2019
Stav: schválený rozhodnutím zo dňa:  13.5.2020                                                   

Zmluva: účinná od  10.7.2020 (č. zmluvy:  IROP-Z-302051AA74-511-51,

                                                Dodatok č. 1: IROP-D1-302051AA74-511-51  a                                                                                                                        Dodatok č. 2: IROP-D2-302051AA74-511-51) 

Celková výška oprávnených výdavkov :  93 052,59€   (po uzavretí dodatku č.2)

Výška nenávratného finančného príspevku:  88 399,96€

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:  4 652,63€

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predloženého projektu s názvom Prevádzkové náklady  MAS  a ich financovanie 2 je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou Stratégiou MAS prostredníctvom vytvorenia a podpory dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Strategický cieľ predstavuje dlhodobú zmenu v regióne, ktorá nastane pri zrealizovaní a dodržaní plánovaných opatrení, aktivít a finančného rámca. Strategický cieľ reflektuje potreby a situáciu v regióne, vychádza z auditu zdrojov a SWOT analýzy územia. Dané priority a ciele sú pre nás dosiahnuteľné s danými finančnými prostriedkami a kapacitami. Strategickým cieľom do roku 2023 pre územia VSP OZ VSP Hontiansko Dobronivské je oživenie ekonomiky, rast životnej úrovne obyvateľov využívaním miestneho potenciálu, aktivizácia obyvateľov prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, verejnej infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva územia, zlepšením stavu sociálnych služieb a životného prostredia a vytvorením pracovných miest pre zastavenie vyľudňovania územia. Tento cieľ chceme dosiahnuť úspešnou implementáciou našej stratégie CLLD. Predpokladom úspešnej implementácie je fungovanie  kancelárie MAS, prostredníctvom ktorej sú zabezpečované všetky činnosti potrebné pre úspešnú implementáciu a tým aj naplnenie hlavného cieľa stanoveného v stratégii. Obsahom tohto projektu je zabezpečenie administratívneho a technického chodu tejto kancelárie.

plagát -  na stiahnutie tu: Projekt - Chod kancelárie MAS 2