#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

 

Financovanie implementácie Stratégie CLLD MAS Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské

 

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 a 5.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického cieľa 5.1.1 a 5.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020
 

 

Názov projektu:     Financovanie implementácie stratégie

                               CLLD MAS Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivsklé

Kód výzvy:             IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Kód projektu:        302050AKD6

Zmluva č.:              Zmluva o poskytnutí NFP číslo: IROP-Z-302051AKD6-511/512-28

                             (Centrálny register zmlúv)

Doba realizácie projektu:    10/2020 – 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov: 481 268,49 EUR

Výška NFP:                          457 205,07 EUR

Spolufinancovanie:             24 063,42  EUR

Operačný program:             Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os:                        5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:             5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho

                                          rozvoja vedeného komunitou

Cieľ projektu:   5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

                        podnikania a inovácií

                        5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvoj.centrami

                        a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavná aktivita:  Implementácia Stratégie Verejno – súkromnho  partnerstva Hontiansko - Dobronivské.  

Typ aktivity 5.1.1: Zakladanie nových a podpora exist.mikro a malých podnikov,SZČO,družstiev

  • A1. Podpora podnikania a inovácií

 

Typ aktivity 5.1.2: Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

  • B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
  • C1. Komunitné sociálne služby

 

Popis projektu:

Predkladaný projekt prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa stratégie CLLD, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní komplexnej infraštruktúry a v tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvoriť nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a využívať prírodné danosti územia pre rozvoj celoročného cestovného ruchu

Ciele a priority IROP 2014-2020 budú napĺňané prostredníctvom prioritnej osi č.5 Miestny rozvoj vedený komunitou. Investičná priorita č.5.1 Záväzné investície vrámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou bude realizovaná cez špecifické ciele 5.1.1 a 5.1.2.

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

ŠC bude zabezpečovať implementáciu stratégie CLLD, zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodárskeho rastu, vzniknových komunitných služieb a podnikov, zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým pracovným miestam.

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Špecifický cieľ bude zabezpečovať zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch, rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov, rozvoj verejných služieb.

Povinné zverejňovanie:  Plagát - Financovanie implementácie startégie CLLD